Bouwen is vertrouwen!

Het klinkt als een cliché: voor het optimaliseren van de te behalen projectresultaten is het vergroten van vertrouwen in elkaar nodig, maar niets is minder waar.

Vertrouwen is de meest kritische succesfactor in samenwerking. vertrouwen rij kinderenIedere bouwpartner zal dit desgevraagd direct beamen en algemeen is bekend dat wederzijds vertrouwen grote invloed heeft op de prestaties van contractpartners. Vertrouwen tussen teamleden onderling en in hun projectomgeving is één van de kritische succesfactoren om te komen tot een succesvol bouwproces. Dat vertrouwen zo belangrijk is kan wellicht iedereen zich wel voorstellen, maar in de bouwpraktijk is er in de onderlinge samenwerking veelal weinig aandacht voor bouwen aan wederzijds vertrouwen. Sterker nog: de projecthouding is van nature eerder wantrouwend. We praten weinig over ‘vertrouwen’, omdat we vaak niet weten hoe, maar vooral omdat het confronterend en ongemakkelijk kan zijn. Vertrouwen ter sprake brengen zien we vaak (onterecht) als teken van gebrek aan vertrouwen of als een teken van zwakte. Teamleden beschikken zelden over gepaste vaardigheden en instrumenten om dit onderwerp goed in te leiden. Managers besteden weinig aandacht aan teambuilding hetgeen zeker kan bijdragen aan het vergroten van vertrouwen in elkaar. Het houden van bijvoorbeeld een Project Start Up (PSU) en een Project Follow Up(s) (PFU’s) helpen wellicht, maar zijn op zichzelf onvoldoende.
Wat we onbewust doen is ons vasthouden aan de negatieve invulling van vertrouwen zoals dit in de afgelopen jaren in de markt is ontstaan en voor velen herkenbaar is. Hierbij valt te denken aan een willekeurig bouwadviseur die vaak van mening is dat een aannemer vooral uit is op meer werken en (op financieel gebied) niet te vertrouwen is. Andersom geredeneerd geldt vaak hetzelfde: een aannemer is zelden positief over ‘het bestek’ als basis voor zijn werkzaamheden. In zijn visie zijn deze contractdocumenten vaak zeer eenzijdig en wantrouwend door de opdrachtgever richting zijn rechtspersoon opgesteld.
Dit gegeven van gebrek aan vertrouwen zien we ook vaak terug in ontwerpteams waar partijen grotendeels alleen aandacht hebben voor eigen verantwoordelijkheden met bijbehorende taken. Het team spreekt van samen werken, maar de wijze van communiceren en de mate van vertrouwen in elkaar is veelal niet op het niveau zoals we mogen verwachten binnen een samenwerking.

Wij dragen graag bij aan een oplossing.
Hoewel het goed toepassen van een geïntegreerd bouwcontract (UAV-GC) positief kan bijdragen in het vergroten van wederzijds vertrouwen, zien we vaak dat het bij de prijsvorming alsnog fout gaat. De reden hiervoor, zoals dit uit onze praktijkervaringen blijkt is dat aanbestedingen partijen eerder tegenover elkaar zetten dan naast elkaar. Het lastige hierin is, dat we in een voortraject met elkaar spreken over de risico’s van een werk. Van een aannemer verwachten we hierin een adviseursrol en doen een beroep op de inbreng van zijn expertise op het gebied van afstemming van ontwerp en uitvoering en dat we dan vervolgens in een aanbesteding alle partijen wederom op scherp gaan zetten. De praktijk leert dat -ondanks het toepassen van bijvoorbeeld de methode van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) met zeer goed uitgewerkte kwalitatieve en veel belovende criteria – we toch vaak de laagste prijs doorslaggevend laten zijn en ‘op zijn Hollands’ de opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de laagste prijs. verliezersDe kwalitatieve criteria vinden we nu even niet zo belangrijk en het gevolg is vaak een ‘vechtproces‘ met alleen maar verliezers.
Natuurlijk is het vanuit het oogpunt van de opdrachtgevers te begrijpen dat de focus voornamelijk is gericht op de prijs, maar opdrachtgevers dienen juist met betrekking tot de verhouding tussen prijs en kwaliteit bij aanbestedingen de juiste strategie te hanteren om vertrouwen in het verdere bouwproces te borgen. In de praktijk blijkt het lastig om deze strategie te bepalen. Vooral de ervaringen die Synquis op het gebied van geïntegreerde (hybride) contracten heeft opgedaan laten zeer goede resultaten zien. Daarnaast hebben we ook zeer positieve ervaringen met bouwteamovereenkomsten, waarin partijen op een duidelijke gestructureerde wijze met elkaar omgaan en goed weten wat zij van elkaar mogen verwachten.
Een voorwaarde voor goede resultaten is dat de opdrachtgever voldoende kennis heeft en faciliteert om een goede bouwpartner te zijn. De opdrachtgever stelt dan de opdrachtnemer in staat om de (laatste) ontwerpfase(n) en de uitvoering van het project binnen de ‘GROTIK‘ kaders uit te werken, zodat een voor alle stakeholders succesvolle realisatie van het project mogelijk is.

De opdrachtgever schenkt vertrouwen en krijgt daarvoor een professioneel en succesvol verlopen project terug.

Het staat de opdrachtgever natuurlijk altijd vrij om te kiezen voor die projectorganisatievorm en (geïntegreerde) contractkeuze, welk het best passend is voor de situatie.

vertrouwen springenIndien u vrijblijvend meer wilt weten over de keuzes die er zijn met betrekking tot innovatieve bouwproces- en aanbestedings-vormen en over de wijze waarop die keuzes positief kunnen bijdragen aan het onderling vertrouwen bij de stakeholders en daarmee het succesvol maken van uw project, dan is Synquis graag uw gesprekspartner. Om het belang van de aanbesteding in het verkrijgen van vertrouwen en het verbeteren van de onderlinge samenwerking duidelijk te maken, zal Synquis een vervolg op deze blog publiceren.

Dit vervolg kunt u medio april 2016 verwachten.

Samen bouwen aan vertrouwen!

Geef een reactie