Prijsvorming van een geïntegreerd contract UAV-GC in relatie tot de aanbestedingswet 2012

Omdat opdrachtgevers vaak niet alle benodigde disciplines, deskundigheid en/of capaciteit in huis hebben om het aanbestedingsproces in eigen beheer te realiseren, worden hiervoor specialisten ingezet. Van belang is dat aanbestedende diensten gebonden zijn aan (Europese) wet- en regelgeving met betrekking tot aanbestedingen, denk daarbij aan de Aanbestedingswet 2012.

Er zijn verschillende keuzemogelijkheden.
Van groot belang is dat de opdrachtgever een goed beeld heeft/krijgt van de (on)mogelijkheden. De keuze voor een bepaalde aanbestedingsprocedure is afhankelijk van de concrete wensen en omstandigheden voor het betreffende werk. Hierbij zijn de Aanbestedingswet en de Gids proportionaliteit van belang.
Op grond van de Aanbestedingswet is gunnen op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) het uitgangspunt. Het opstellen van eenduidige, transparante en objectieve EMVI-criteria en een systematiek van weging vraagt om een professionele ondersteuning voor het uiteenzetten van de mogelijkheden en voor het maken van de juiste keuzes. Afhankelijk van een openbare- of niet openbare procedure kan er sprake zijn van alleen een gunnings- of een selectie- en gunningsleidraad.

Synquis kan de aanbestedende dienst in dit proces begeleiden en ontzorgen. Alle benodigde informatie wordt opgenomen in de op te stellen aanbestedingsleidraad. Daarin wordt onder andere de keuze en inrichting van de aanbestedingsprocedure vastgelegd. Tevens worden de EMVI-aspecten opgenomen met daarbij de zo objectief mogelijke beoordelingscriteria. In de leidraad wordt ook een planning van de procedure en overige relevante informatie opgenomen.
Daarna start het daadwerkelijke aanbestedingproces, het beoordelen van inschrijvingen, het toepassen van de EMVI-wegingen en het opstellen van een gunningsadvies.

Synquis kent alle ins en outs van de aanbesteding van UAV-GC 2005 contracten in zowel de opdrachtgevende- als opdrachtnemende rol.

initiaftieffase