pdffile           pdffile

DNR 2011                     Toelichting op de DNR 2011

 
Voorwaarden bij verstrekking van een opdracht aan Synquis.

Op onze werkzaamheden, diensten en geleverde producten zijn van toepassing het bepaalde in de DNR 2011 (Rechtsverhouding opdrachtgever- architect, ingenieur en adviseur).
Bij acceptatie van een Synquis offerte c.q. verstrekking van een opdracht aan Synquis al dan niet schriftelijk, mondeling of per e-mail verklaart u kennis te hebben genomen van de inhoud van de DNR-2011 als gedeponeerd bij de KVK-Oost Nederland en is op te vragen door bovenstaand icoon “DNR 2011” aan te klikken.