Deel 6 van 6: Samenvatting en conclusie

Deze serie blogs bestaat uit 6 delen en behandelt de volgende onderwerpen: inleiding, Vraagspecificatie, referentie ontwerp, aanbesteding, esthetische bandbreedte specificeren, samenvatting en conclusie. De blogs worden ongeveer 2-wekelijks gepubliceerd op de website van Synquis: www.synquis.nl en op de bedrijfspagina van Synquis op LinkedIn: www.linkedin.com/company/synquis

In de afgelopen periode zijn in 5 blogs diverse mogelijkheden gegeven om esthetica binnen geïntegreerde contracten te borgen of in ieder geval nadere richting te geven. De volgende onderwerpen zijn daarbij beschouwd:

  • Inleiding
  • Vraagspecificatie
  • Referentie ontwerp
  • Aanbesteding
  • Esthetische bandbreedte specificeren.

In de Inleiding is aangegeven wat een geïntegreerd contact is, welke doelen het nastreeft en welk pad u hier in kunt bewandelen.

Bij de Vraagspecificatie wordt esthetica met name aangestuurd vanuit eisen. Deze eisen zijn voor een gevoelsaspect als esthetica best ‘koud’ en zetten niet de juiste sfeer neer. Dit kan voor bepaalde onderdelen van de esthetica een probleem zijn, maar andere onderdelen zijn wellicht juist goed in eisen te vatten.

Een referentie ontwerp geeft de ontwerpkaders mee voor verdere uitwerking. Hierin kunnen esthetische zaken op een globaler niveau (verhoudingen, indelingen, afmetingen en dergelijke) goed worden opgenomen, zodat voor de verdere (detail) uitwerking duidelijk waar deze binnen dient te passen. Een risico van een referentie ontwerp is echter wel, dat er snel te veel wordt bepaald en dat er dus geen ruimte meer is voor innovatie of invloed van de markt.

Bij het gebruik van de aanbesteding om de esthetica ten positieve te beïnvloeden wordt door de gegadigden in de aanbestedingsprocedure een uitwerking van het ontwerp gevraagd, wat op een bepaalde manier wordt meegenomen in het shortlisten of beoordelen van de gegadigden of diens inschrijving. Het ontwerp wordt als bindend kader opgenomen in de contractstukken, zodat voor de verdere uitwerking een door de opdrachtnemer zelf opgesteld referentiekader beschikbaar is.

Bij het specificeren van de esthetische bandbreedte wordt door de opdrachtgever voor de belangrijke aspecten aangegeven binnen welke bandbreedte de esthetische oplossing moet liggen. Door voor verschillende onderdelen van de esthetica de bandbreedte te bepalen, kan de opdrachtnemer een oplossing uitwerken, welke voldoet aan de gestelde eisen, maar ook aan alle bandbreedtes, die gegeven zijn. De opdrachtnemer is dan vrij om hierbinnen te optimaliseren.

Wanneer u deze blogs gelezen heeft, zult u zich wellicht afvragen: ‘Welke methode moet ik nu toepassen?’. Hoewel deze vraag logisch is, is het antwoord niet zo eenvoudig. Deze vraag kan alleen beantwoord worden door eerste de vraag ‘Wat wilt u als opdrachtgever geborgd hebben?” te beantwoorden. Deze vraag dient opgedeeld te worden in een aantal deelvragen, zoals (niet uitputtend):

  • Wat is het projectdoel? / Wanneer is het project voor u als opdrachtgever geslaagd?
  • Hoeveel oplossingsvrijheid wilt u als opdrachtgever geven?
  • Tot welk niveau wilt u als opdrachtgever het ontwerp uit laten werken?
  • Hoe dicht wilt u als opdrachtgever op het proces van de opdrachtnemer zitten?
  • Welke specifieke kenmerken/mogelijkheden heeft het project?

Uit de vragen blijkt, dat het noodzakelijk is om ieder project specifiek te bekijken. Daarmee is het maken van een keuze in de methode voor het borgen van de esthetica projectafhankelijk. Het is daarbij ook niet noodzakelijk om slechts één methode te kiezen. De kracht zit hem er in om de verschillende methoden zo te combineren, dat het resultaat zo optimaal mogelijk aansluit bij het projectdoel.

In de onderstaande figuur zijn schematisch 3 (fictieve) voorbeelden gegeven van oplossingen voor het borgen van esthetica binnen een project.

oplossingsmogelijkheden_borging_esthetica

Schematische voorbeelden voor borging esthetica binnen geïntegreerde contracten

De afweging om tot een bepaalde oplossing te komen is essentieel. Hierbij dienen niet alleen voor- en nadelen te worden afgestemd, maar ook consequenties en samenhang tussen de verschillende oplossingen. Op deze manier kan tot een juiste mix van oplossingen gekomen worden, welke aansluit bij het project en de wensen van de opdrachtgever.

IMG_1402_klein

Atlasgebouw, Wageningen Campus

Het zal ook duidelijk zijn, dat voor het maken van deze afweging en het stellen van de juiste vragen de nodige ervaring met geïntegreerde contracten zeer wenselijk is. Er dient namelijk een overzicht te zijn van alle puzzelstukjes en de waarde daarvan om tot een goed en gesloten resultaat te komen zonder losse eindjes. Zie het maar als het kiezen van ingrediënten om tot een mooi gerecht te komen. Het kiezen van de ingrediënten maakt je nog geen goede kok.

Bij Synquis (www.synquis.nl) bent u aan het juiste adres om vorm en inhoud te geven aan een optimaal geïntegreerd contract. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de projectdoelstellingen en wensen van de opdrachtgever. Doordat wij het gehele proces kunnen overzien en begeleiden kunt u als opdrachtgever kiezen uit een maximaal aantal mogelijke oplossingen, zodat een afgewogen mix van gereedschappen wordt toegepast.

Geef een reactie