Hoe gaan Corona en bouwrecht samen?

Nog steeds zijn wij mondiaal in de ban van het Corona-virus; tot eind mei 2020 blijft de intelligente lockdown in Nederland in ieder geval grotendeels intact. Wel heeft het kabinet een ‘routekaart’ gepresenteerd waarop de plannen staan om uit deze intelligente lockdown te komen.

In navolging van het eerdere bericht op de website van Synquis hebben wij een interessante cursusmiddag gevolgd van het IBR over de juridische aspecten van COVID-19 voor de bouw.

Er zijn vragen aan de orde gekomen die veel partijen in de bouwbranche tijdens de Corona-crisis bezig houden. Een aantal interessante vragen zijn bijvoorbeeld:

-Zijn er in de periode van de Corona-crisis uitzonderingen op de aanbestedingsplicht?

-Welke houding kunnen partijen verwachten van een aanbestedende dienst?

-Hoe gaan we om met afspraken in bestaande overeenkomsten?

-Op welke uitzonderingsgronden kunnen partijen zich beroepen om opdrachten te wijzigen?

-Welke aspecten zijn van belang als een partij een beroep doet op vertragingsschade als gevolg van de Corona-crisis?

-Voor wiens rekening komen de verzwaarde uitvoeringskosten als gevolg van Corona?

-Hoe gaan we om met boeteclausules als gevolg van uitlopen bouwtijd / te late oplevering door Corona?

De antwoorden op deze vragen zijn niet in algemene zin te geven; ze zijn steeds afhankelijk van de omstandigheden waarmee de opdrachtgevers, de adviseurs en de (onder)aannemers te maken hebben in relatie tot hetgeen is overeengekomen tussen partijen. Het is dan ook te kort door de bocht om te zeggen dat de Corona-crisis overmacht is en dat partijen als gevolg daarvan contractuele verplichtingen niet meer hoeven na te komen en/of recht hebben op een vergoeding.

VAN BELANG IS DAT EEN PARTIJ:

1.

Wijzigingen in de overeengekomen kaders van het project als gevolg van de Corona-crisistijdig op schrift meldt bij de opdrachtgever

2.

De melding onderbouwt met een toelichting voor de opdrachtgever waaruit blijkt dat de grond van de wijziging te herleiden is tot een gebeurtenis die is ontstaan als gevolg van de Corona-crisis

3.

Op het moment van de melding aan de opdrachtgever zelf de gevolgen van de wijzigingen reeds inzichtelijk heeft gemaakt

4.

Zichzelf zoveel mogelijk inspant om de ontstane schade dan wel kosten te beperken

5.

Indien schade is ontstaan, deze schade daadwerkelijk kan aantonen richting de opdrachtgever en de opdrachtgever op de hoogte houdt van het verloop van de schade

6.

Vervolgens in overleg treedt met de opdrachtgever over schade / kosten teneinde overeen te komen welke posten in redelijkheid en billijkheid voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.

IN DIALOOG BLIJVEN MET ELKAAR

In deze bijzondere tijden zullen betrokken partijen -wellicht meer dan gebruikelijk- met elkaar in dialoog moeten blijven en aandacht voor elkaars belangen moeten hebben, zodat partijen in staat blijven afwegingen te maken in het belang van het project.

Heeft u een vraag gerelateerd aan de Corona-crisis over uw positie of situatie in uw eigen project, neem contact met ons op; wij denken graag met u mee. Wij zijn telefonisch te bereiken op 06-42441224 of via het e-mailadres p.vd.lelie@synquis.nl.