Op 4 mei jl. heeft het projectteam Corona-proof vastgoed een eerste blog gepubliceerd met de titel “De ‘1,5 meter samenleving’: het nieuwe normaal in uw vastgoed ”. Op deze blog hebben wij veel, sterk uiteenlopende reacties mogen ontvangen, waaruit blijkt dat er veel aandacht voor de impact van het Corona-virus op het gebruik en ontwerp van gebouwen is, maar dat er ook heel diverse beelden in de samenleving leven. Om het spectrum aan reactie te schetsen: er zijn mensen, die er van overtuigd zijn, dat de impact van het Corona-virus definitief is en dat er na dit virus snel weer een nieuw of gemuteerd virus zal opduiken. Er zijn ook mensen, die dit beeld te pessimistisch vinden en er van overtuigd zijn, dat we op korte termijn een vaccin zullen hebben en daarmee volledig ‘terug naar normaal’ kunnen in dit achteraf een grote hype bleek te zijn. (LINK)

 

Ook werd aangegeven, dat de eerste blog van 4 mei 2020 te veel als doemscenario en bangmakerij werd ervaren. Dit heeft ons als projectteam natuurlijk aan het denken gezet en hier is uitgebreid over gesproken. Het projectteam is er namelijk niet op uit om mensen bang te maken maar juist oplossingen te bieden voor vastgoed gerelateerde vragen met betrekking tot ernstige infectieziekten (b.v. Corona).

 

In deze tweede blog willen we daarom nader inzoomen op het kader en de focus van het projectteam, zodat voor onszelf en de geïnteresseerden duidelijk is waar wij ons op richten. Daarnaast is ook de naamgeving van het projectteam veranderd in ‘projectteam besmettingsbeperkend vastgoed’, zodat dit beter past bij de doelstelling van het team.

 

Tijdens het overleg van het projectteam is vooral naar voren gekomen, dat we met betrekking tot Corona, infectieziekten en besmettingen binnen gebouwen en overig vastgoed heel veel niet weten en nu vooral aan het experimenteren en onderzoeken zijn. Maar door het bundelen van expertise, het challengen van elkaar en het gericht zoeken naar oplossingen kunnen we wel logische, passende oplossingen geven voor voorkomende problemen binnen uw vastgoed. Daarbij zijn we steeds op zoek naar strategische partners, die de juiste extra input kunnen leveren om deze oplossingen zo goed mogelijk haalbaar en toepasbaar te maken.

 

Voor het focussen maakt de projectgroep gebruik van twee aspecten, te weten tijd en omvang. Voor het aspect tijd wordt onderscheid gemaakt tussen korte, middellange en lange termijn. En voor de omvang wordt gebruik gemaakt van micro-, meso en macro-niveau. Met de huidige expertise wordt door het projectteam de volgende focus gelegd.

 

Kader en focus

Indien u een nadere uitleg wilt over de verschillen tussen de termijnen en de niveaus, verwijzen wij u naar de toelichting onderaan deze blog.

 

De primaire focus van het projectteam ligt op dit moment op de korte termijn oplossingen. De doelgroep daarbij is het facilitair management van gebouwen, die bezig zijn met het veiliger maken van hun gebouw(en) met betrekking tot besmettingsgevaar.

 

Daarbij kan gedacht worden aan plaatselijke bouwkundige (nood)oplossingen voor het aanhouden van 1,5 meter afstand, het plaatsen van fysieke afschermingen op plaatsen waar mensen dichter bij elkaar kunnen komen en het optimaliseren van gebruiksgebied. Er zijn reeds een aantal partijen, die een goed beeld geven van mogelijke lokale korte termijn oplossingen zonder ingrepen aan het gebouw of de installaties zelf te doen. Voorbeelden hiervan kunnen bijvoorbeeld worden gevonden in het Whitepaper van Solved. Deze is hier te raadplegen.

 

In het projectteam wordt momenteel volop nagedacht over (integrale) gebouwoplossingen, zoals het aanpassen van instellingen van de (klimaat) installaties, het geschikt maken van nooduitgangen als reguliere toegang en het optimaliseren van de bezettingsgraad van het gebouw.

 

Het projectteam zal in de komende weken een aantal beschouwingen en analyses publiceren, waarin ingegaan wordt op deze aspecten. De derde blog zal gaan over de invloed van de installaties op het besmettingsrisico en de mogelijkheden om hier op korte termijn een positieve invloed op uit te oefenen.

 

Momenteel zien wij , dat als gevolg van de Corona-crisis veel nieuwe bouw juridische vraagstukken ontstaan. Hieraan is in een aantal blogs (LINK en LINK) ook reeds aandacht besteed. Wij verwachten, dat er in de komende maanden meer discussies en (bouwtijd) geschillen zullen ontstaan als gevolg van langere levertijden, achterblijvende betalingen en onduidelijkheid over de voorwaarden in een crisissituatie. In dergelijke situaties kunnen wij snel en doelgericht adviseren en ook hier zullen wij nog een aanvullende blog aan wijden.

 

Het projectteam is ook beschikbaar om uw actuele vragen, knelpunten en suggesties te beschouwen. We staan daarbij open voor alle relevante vrijblijvende informatie, zienswijzen, opmerkingen enzovoort.

 

U kunt contact opnemen met het projectteam via: projectteam@synquis.nl. Alle correspondentie wordt integraal binnen het team besproken en u ontvang altijd binnen twee werkdagen een (eerste) reactie.

 

Het projectteam besmettingsbeperkend vastgoed bestaat momenteel uit de volgende partijen:

 

 

Toelichting

Schaalgrootte

Micro

Meso

Macro

Het micro-niveau heeft betrekking op ruimtes en lokale oplossingen.

 

 

Het gaat bij dit niveau vooral om de oplossingen, die heel lokaal genomen kunnen worden. Hierbij valt te denken aan preventieve maatregelen bij bepaalde functies, maar ook aan de indeling, capaciteit en gebruik van ruimtes (woonruimtes, vergaderruimtes, restaurants, kantoren, productieruimtes et cetera)

Het meso-niveau heeft betrekking op gebouwen (met bijeenkomstfuncties) en de omliggende terreinen.

 

Bij dit niveau gaat het meer om grotere gebouwen, waar een groot aantal bezoekers en gebruikers verwacht worden. Daarbij valt te denken aan onderwijsgebouwen, winkelcentra, beursgebouwen, theaters, hotels, et cetera). Bij deze gebouwen zijn routing, scheiding van functies, organisatorische aanpassingen en de algehele structuur van deze complexen van groot belang.

Het macroniveau heeft betrekking op wijken staddelen, dorpen en eventueel steden.

 

Het gaat hierbij vooral om de vraag hoe we ons als bevolking gedragen en welke aanpassingen op stedenbouwkundig niveau gedaan moeten worden. Zaken als logistiek, mobiliteit, woonvormen en stedenbouwkundige indeling spelen hierbij een prominente rol.

 

Termijn

Korte termijn

Middellange termijn

Lange termijn

Binnen nu en drie maanden.

 

 

De korte termijn heeft betrekking op de acute maatregelen, welke genomen moeten / kunnen worden op basis van de huidige kennis en inzichten

Het huidige beleid van de regering is bepalend voor de maatregelen, die op korte termijn genomen moeten worden.

 

 

Deze maatregelen hebben tot doel om bij te dragen aan het gecontroleerd bieden van meer vrijheden en bewegingsruimte: het gecontroleerd afbouwen van de intelligente lockdown.

Binnen drie maanden en een jaar vanaf nu

 

De middellange termijn heeft betrekking op de maatregelen waarvan we nu inschatten dat deze in drie tot twaalf maanden vanaf nu nodig zijn om te nemen. Het voordeel is, dat er meer tijd is om deze maatregelen voor te bereiden. Het nadeel is, dat er een grotere onzekerheid is of deze maatregelen ook daadwerkelijk de benodigde maatregelen zullen zijn.

Deze maatregelen hebben tot doel om de maatschappelijke mogelijkheden te vergroten, de lockdown gecontroleerd op te heffen en nieuwe maatschappelijke afspraken te maken hoe de maatschappij ingevuld dient te worden.

Na een jaar vanaf nu.

 

 

De lange termijn heeft betrekking op de meer definitieve situatie waarin we als maatschappij meer gesetteld zijn en het nieuwe normaal omarmd hebben. Hoe deze maatregelen er precies uitzien is op dit moment lastig te voorspellen. Ook het wel of niet beschikbaar zijn van een vaccin speelt hierbij een belangrijke rol. We zullen hoe dan ook in een situatie komen waarin we met z’n allen beter voorbereid moeten zijn op dergelijke virale uitbraken en dus aanpassingen moeten doen ten opzichte van de manier waarop we gewend waren te leven.